23.8.10

Vara vairogi

Un viņš paņēma Tā Kunga nama dārgumus un ķēniņa pils dārgumus, itin visu tas paņēma, arī mazos vairogus viņš paņēma, kurus Salamans bija darinājis. Bet to vietā ķēniņš Rehabeāms darināja vara vairogus. Un viņš tos nodeva sargu virsnieku rokās, kas apsargāja ķēniņa nama ieeju.” 1. Ķēniņu 14:26 27.

Ķēniņš Salamans bija licis izgatavot 200 milzīgu vairogu. Katrā no tiem tika iestrādāti apmēram 7 kg kalta zelta. Viņš lika izgatavot arī 300 mazākus vairogus, katrā iestrādājot apmēram 1,5 kg kalta zelta. Salamana vairogos zelts vien kopumā svēra vairāk nekā 1800 kg, kas mūsdienās būtu vesela bagātība (1. Ķēn. 10:16 17).

Salamana troni mantoja viņa dēls Rehabeāms, kurš visādā ziņā izrādījās daudz vājāks monarhs. Straujās dabas dēļ viņš pazaudēja visu valsti: 10 ciltis nošķīrās, Jūdejā palika vien Jūdas un Benjamīna cilts. Gan garīgajā, gan politiskajā ziņā iestājās degradācija. Ēģiptes valdnieks Šīšaks savā piektajā valdīšanas gadā uzbruka Jeruzalemei. No tempļa un ķēniņa nama viņš iznesa visas bagātības, ieskaitot Salamana zelta vairogus. Rehabeāms tos aizvietoja ar vara vairogiem. Šīs pārmaiņas liecināja par valsts lejupslīdi. Godība bija zudusi.

Veiksim savas garīgās noliktavas inventarizāciju. Pāvils iesaka: „Pārbaudiet paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi.” (2. Kor. 13:5)

Vai iespējams, ka arī mēs kaut kādā veidā esam pametuši žēlastības un patiesības pilnā Jēzus godību, lai pievērstos aizvietotājiem? Tā kā žēlastība ir pilnīgs pretstats mūsu apkārtējai pasaulei, mēs to ātri pazaudējam. Dievs mūs pieņem un izturas pavisam citādāk, nekā to dara cilvēki. Uzsākuši ar žēlastību (kā galatieši), mēs aizslīdam projām, sajaukdami žēlastību un darbus, kas nu vairs nav žēlastība.

Savā garīgajā pieredzē mēs dzīvo, vitālo ikdienas sadraudzību aizvietojam ar formālas ievērošanas, paredzamas dievkalpošanas un ieradumu vara vairogiem. Mēs varu spodrinām, līdz tas spoži mirdz, tomēr tas joprojām ir varš, nevis zelts.

Mēs krājam grāmatas, svētrunas, kasetes, videoierakstus un DVD par Dievu un uzskatām, ka esam nodrošinājušies ar barību dvēselei. Tomēr mēs ignorējam zeltu, kas atrodams vienīgi personiskā, lūgšanu pilnā Dieva Vārda pētīšanā. Pārmetumi mūsdienu kristietībai veltāmi tādā ziņā, ka daudz no tā, kas tiek teikts un darīts Nacaretes Skolotāja vārdā, noliedz to, kas Viņš bija un ko Viņš pārstāvēja patiesībā. Vara vairogi zelta vairogu aizvietošanai.

Dārgais Kungs, neļauj tā notikt ar mani!

(Autors: Viljams Džonsons)