11.3.13

Spilgtas idejas – dažkārt no negaidītiem avotiem

Saskaņā ar respektablā izdevuma “Wall Street Journal” rīcībā esošajiem datiem, uzņēmumos ieteikumu „pastkastes” arvien biežāk aizvieto tiešsaistes ideju iesūtīšanas sistēmas. Šīs sistēmas saņem idejas ne tikai par to, ko mainīt, vai jaunām iniciatīvām, bet arī sniedz iespēju darbiniekiem komentēt kolēģu  priekšlikumus un par tiem balsot.

“PricewaterhouseCoopers” izveidoja mājas lapu ideju menedžmentam, kurā kopumā tika iesūtīti 3300 jauni priekšlikumi. Lai arī konsultāciju firma pagaidām ir ieviesusi tikai 140 no tiem, tas tai ir palīdzējis ietaupīt simtiem tūkstošus dolāru.

Ironija saskatāma tajā, ka lai vērtētu uzņēmuma darbību, sistēmas un citus faktorus, kas ietekmē ienākumus un izdevumus, izpildvara ļoti bieži meklē palīdzību no ārpuses, taču neiesaista šajā izvērtēšanas procesā tos, kas atrodas iekšienē, un kuri vislabāk to pārzina. Parasti darbinieki firmas produktus un procesus saprot labāk nekā konsultanti, jo viņi ar tiem saskaras katru dienu. Neskatoties uz to, daudzas organizācijas nekad nevēršas pēc priekšlikumiem pie sava personāla.

Pirms vairākiem gadiem ražotāji veidoja “kvalitātes lokus”, ar kuru palīdzību darbinieki, kuri varētu tikt visvairāk ietekmēti, varēja sniegt savu artavu pieņemtajos lēmumos un risinājumos. Daudzos gadījumos tas sniedza ievērojamu ieguldījumu efektivitātē un ekonomijā.

Tas nenozīmē, ka jums ir nepieciešamos izveidot kvalitātes lokus savā kompānijā, taču mērķtiecīga komunikācija ar darbiniekiem, lemjot svarīgas organizācijas un menedžmenta stratēģijas, var nest lielas dividendes. Ir tāds teiciens, ka dažreiz ir grūti atšķirt mežu no kokiem, taču būtu gudri laiku pa laikam konsultēties ar tiem, kas ir vislabāk pazīstami ar “kokiem”.

Bībelē ir daudz rakstīts par šādu pieeju biznesam:

Neesiet pārāk lepni, lai konsultētos ar citiem. Daži direktori vai menedžeri uzskata, ka tā kā viņi ir vadošajos amatos, viņiem vajadzētu būt atbildēm uz visiem jautājumiem. Nav tādu noteikumu, kur tā būtu rakstīts, un gudri vadītāji mudina sev pakļautos izpaust savu skatījumu. Salamana pamācībās 12:15 mācīts: "Neprašam šķiet viņa ceļš taisns viņa paša acīs, bet gudrība mīt tanī, kas uzklausa padomu."

Esiet gatavi ieklausīties vairākos avotos. Ir daudz veidu, kā iegūt vērtīgu padomu biznesa plānošanas jautājumā vai pieņemot svarīgu lēmumu, sākot no ideju iesūtīšanas sistēmām, beidzot ar darbinieku sapulcēm. Ja mēs izmantojām visas iespējas, lai gūtu idejas, tad panākumu iespējamība ir krietni lielāka. “Kur padoma nav, tur nodomus neizved galā, bet, kur ir daudz padomdevēju, tur tie piepildās.” (Salamana Pamācības 15:22)

Novērtējiet to, ko varat dabūt sava personāla ietvaros. Bieži vien konsultantu domas uzskata par svarīgākām, jo viņiem ir objektīvs skatījums uz visu notiekošo. Taču labai vadībai nepieciešams pareizi pielietot to, ko mums sniedz mūsu kompānijas darbinieki, tas ir, viņu domas, pieņemot kritiskus lēmumus un dažādus jauninājumus. „Jēzus uz tiem sacīja: "Pravietis nekur nav mazāk cienīts kā savā tēvu zemē un savās mājās."” (Mateja 13:57)

Novērtējiet sava personāla gudrību. Ja jūs padarīsiet procesu vieglu un atvērtu visiem, tad viņiem varētu būt tādas idejas, kas varētu jums palīdzēt ietaupīt tūkstošus.

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.

10.3.13

Cīnīšanās pareizā virzienā

Aklo farizej, šķīstī pa priekšu kausa un bļodas iekšpusi, lai arī to ārpuse top šķīsta!” (Mateja 23:26)

Kad velns tuvojas, lai mūs kārdinātu, viņš neklauvē pie durvīm un nesaka: „Labrīt! Es esmu velns, un šodien atnācu tevi kārdināt.” Viņš zina, ka tas nedarbojas. Ja viņš tā darītu, tad mēs viņam sacītu: „Par tevi jau esam daudz dzirdējuši. Nemaz nepūlies!” Un aizcirstu viņam deguna priekšā durvis.

Tāpēc viņš ierodas pie mums, izmantodams mūsu vājības un grūtības. Viņš zina, ka vislabākais kārdināšanas veids ir pievērst mūsu uzmanību savām kļūdām un vājībām, lai mēs censtos tās pārvarēt paši, nevis meklētu Jēzu un paļautos uz Viņa spēku. Ir liela atšķirība starp ticības cīņu, uz kuru mūs aicina Bībele, un cīņu pret grēku. Ja savā spēkā mēģināsim cīnīties pret grēku un velnu, kauja būs vienmēr zaudēta.

Jēzus farizejiem norādīja, kādā virzienā viņiem vajadzētu pūlēties. Viņš paskaidroja, ka, ja viņi šķīstīs iekšpusi, tad arī ārpuse būs šķīsta. Tā ir viena no vissvarīgākajām patiesībām jautājumā par to, kā dzīvot kristīgu dzīvi.

Ir ļoti svarīgi saprast, kādā virzienā vajadzētu vērst savas cilvēcīgās pūles un kādā virzienā tām nebūs nekādu panākumu. Mums ir dots padoms, ka, ja ticības cīņai atdosim visu savu gribasspēku, tad arī uzvarēsim, (sk. „Liecības draudzei”, 5. sēj., 513. lpp.) Kas ir ticības cīņa? Tā ir personīgu attiecību veidošana ar Dievu, cenšoties katru dienu atlicināt laiku, lai vairāk iepazītos ar Kungu Jēzu.

Ja savas pūles un enerģiju atdosim šajā virzienā, tad Jēzus cīnīsies pret grēku un velnu mūsu vietā, kā Viņš to ir apsolījis. „Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caur caurēm, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Krista atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs.” (1. Tes. 5:23, 24)

„Cilvēks nespēj izglābt pats sevi, bet cīņu viņa vietā izcīna Dieva Dēls un nostāda viņu drošībā, piešķirot viņam Savas dievišķās īpašības. Un ar Kristus taisnības pieņemšanu viņš kļūst par dievišķās dabas līdzdalībnieku. Viņš var ievērot Dieva baušļus un dzīvot.” (E. G. Vaita „Review and Herald”, 1898. gada 8. februāris)

(Autors: Moriss Vendens)

Evaņģēlija vienkāršība

Bet, kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros; un, kas nespēcīgs pasaulē, to ir Dievs izredzējis, lai liktu kaunā stipros; un, kas pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu tos, kas ir kas, lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā! Pateicoties Viņam, jūs esat vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu, lai būtu, kā ir rakstīts: „Kas lielās, tas lai lielās ar to Kungu.”” (1. Kor. 1:27-31)

Es esmu priecīgs, ka mums apsolīta gudrība, jo evaņģēlija vienkāršība ir grūti izprotama. Viens no izpratnes grūtību iemesliem ir vienkāršība. Mēs ilgu laiku esam meklējuši ko dziļu un teoloģisku, lai gan īstā patiesība ir pavisam vienkārša. Un Dievam mums reizēm ir jāpalīdz saprast cik vienkārša tā ir.

Kā zināt, kas jūs patiesībā esat?

No sirds pārpilnības mute runā.” (Lūkas 6:45)

Vai jūs vēlētos droši zināt, vai esat kristietis vai neesat? Vai vēlētos droši zināt, vai esat patiess Kristus sekotājs vai ne? „Ak,” kāds teiks, „pierādījums tam ir jūsu labā dzīve.” Nē, tas vēl neko nepierāda. Daudzi cilvēki dzīvo labu dzīvi bez Kristus. Viņi ir ārēji paklausīgi, visnotaļ tikumīgi ļaudis.

Ir daudz tikumīgu cilvēku, kuri ir gatavi atdot jums pēdējo kreklu, bet tajā pat laikā nolādēt Dievu. Jūs to zināt. Tikumība var veidoties arī dažādu sliktu motīvu rezultātā. Mēs varam dzīvot kārtīgu dzīvi tāpēc, ka vēlamies, lai citi mūs uzskatītu par labiem cilvēkiem, vai arī tāpēc, ka nevēlamies nonākt cietumā, vai arī tāpēc, ka vienkārši baidāmies rīkoties citādāk.

Kā lai mēs zinām, vai esam patiesi kristieši? Grāmatā „Ceļš pie Kristus” minēti divi pārbaudes principi. Par ko jums patīk runāt un par ko jums patīk domāt? (Sk. 58. lpp.) Ja ievērojat, ka daudz domājat par Jēzu un gribat par Viņu runāt, tad tas nozīmē, ka noteikti esat izturējis pārbaudi jautājumā par to, vai esat patiess kristietis.

Pirmkristiešus sauca par „kristiešiem” tāpēc, ka viņi vienmēr runāja par Kristu. „Kristus darīja tā, Kristus sacīja tā, Kristus rīkojās tā.” Un beidzot, cilvēki, kas viņus dzirdēja tā runājam, teica: „Mēs arī viņus varam saukt par kristiešiem.” Kā ļaudis nosauktu jūs, ņemot vērā to, par ko jūs visvairāk runājat? Ja jūs esat kristieši, tad jums patiks runāt un domāt par Jēzu.

Dienu no dienas turpinot raudzīties uz Jēzu, domājot par Viņa mīlestību un žēlastību un pilnīgāk izprotot upuri, kuru Viņš pienesa, dzīvodams un mirdams par mums, mēs tiksim pārvērsti. Ja Jēzus kļūs par mūsu dzīves centru, tad tas atklāsies mūsu sarunās. Mūsu domas kavēsies pie Viņa. Un, pārdomājot, ko Jēzus ir darījis mūsu labā un cik ļoti Viņš mūs ir mīlējis, mēs savā dzīvē kļūsim arvien patiesāk paklausīgi. Mūsu dzīve izmainās, kad paliekam pie Jēzus un Viņa mīlestības.

(Autors: Moriss Vendens)

4.3.13

Kā jums padodas raizēšanās?

Viens no lielajiem brīnumiem darba vietās ir tā talantu un spēju daudzveidība, ar ko mēs tur saskaramies. Daži cilvēki ir dzimuši vadītāji, savukārt citiem ir vieglāk sekot un atbalstīt tos, kas vada. Daļa ir īpaši talantīgi administrēšanā, norāžu sniegšanā un darba dalīšanā, taču ir tādi, kas ir spējīgi veikt dažnedažādus uzdevumus vienatnē. Dažiem ir dabas dots talants pārdošanā un mārketingā – viņi spētu pārdod ledu polārlāčiem Kanādas ziemeļos. Citi ir talantīgi spīkeri, kamēr daļai vislabāk komunicēt izdodas ar rakstīšanas starpniecību.

Bet ja ir viena tāda “prasme”, kas piemīt mums visiem vienlīdzīgā daudzumā, tad tā ir spēja raizēties. Ja mums pieder uzņēmums vai mums ir augstākās izpildvaras pienākumi, mēs uztraucamies par visādām lietām, sākot no tā, kā paredzēt nākotnes neskaidrības, līdz tam, kā tik galā ar nākamās nedēļas algu izmaksu. Mēs raizējamies par termiņiem, par darba piedāvājumiem, par jauna darba meklēšanu vai par to, vai mēs saņemsim pelnīto (mēs tam ticam) algas palielinājumu.

Ja mūsu uzņēmums paļaujas uz nelielu skaitu “atslēgas” klientiem, tad mēs uztraucamies par to, ka varam tos zaudēt. Mēs uztraucamies par to, kā atrast jaunus klientus. Mēs raizējamies par to, ka konkurenti veiks kādas izmaiņas, kurām būs negatīvs efekts uz mūsu uzņēmumu. Mēs uztraucamies par to, kādi ir laikapstākļi, kāda ir vietējā, nacionālā un pasaules ekonomika, kādas ir degvielas cenas, vai kā izsekot līdzi mūžīgi mainīgajām tehnoloģijām un tirgus aktualitātēm.

Mums ir tik izkopta raizēšanās, ka mēs raizējamies pat tad, ja nav absolūti nekā, par ko raizēties. Mēs uztraucamies, ka drīz būs kaut kas, par ko raizēties. Varbūt tas mums palīdz būt labāk sagatavotiem, kad (un ja) tas notiek.

Viens no iemesliem, kāpēc mēs raizējamies, ir tāds, ka tas palīdz mums justies tā, it kā mēs kaut ko darītu, kad nav nekā cita, ko mēs varētu darīt. Mēs jūtamies labi, ka esam uztraukti par kādu situācija – pat tad, ja ko darīt lietas labā nav mūsu spēkos. Taču kāds no tā labums? Eksperti apgalvo, ka vismaz 90% no lietām, par ko mēs raizējamies, nekad nenotiek, kas nozīmē, ka mēs izniekojam ievērojamu daudzumu mentālās un emocionālās enerģijas veltīgi.

Tā kā esmu to cilvēku starpā, kas raizējas par niekiem, man komfortu sniedz regulāri sev atgādināt to, kas Bībelē ir rakstīts par raizēšanos:

Tā vietā, lai raizētos, lūdziet. Raizes atņem mums daļu no miega, paņem mūsu enerģiju un traucē iekšējam mieram. Kā būtu, ja jūs varētu vienkārši pārnest visas šīs problēmas un kādu citu ar ciešu pārliecību, ka ar tām pienācīgi tiks galā? “Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.” (Filipiešiem 4:6-7)

Ļaujiet raizēties Dievam. Vai jūs esat kādreiz centušies pacelt kaut ko smagu un jutuši atvieglojumi, kad kāds spēcīgāks pieteicās nest šo smagumu? Tieši to mums piedāvā Dievs, kad mēs uzticam savas raizes Viņam. “Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums.” (Pētera 1. vēstule 5:7)

Dievs grib nest upuri. Vai kāds jums kādreiz ir teicis, lai jūs neraizējaties, ka viss tiek kontrolēts? Tieši to mums saka Dievs. Mēs uztraucamies par lietām, ko nespējam kontrolēt, vai pat par lietām, kas, iespējams, nenotiks. Dievs mums saka: “Nomierinies. Es par to parūpēšos. Noņem šo smagumu no sevis.” Jēzus teica: “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.” (Mateja 11:28)

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.

Jūs uzvarat sacīkstēs tikai tad, ja finišējat

Pirms dažiem gadiem mums mājā bija nepieciešams nomainīt paklāju. Mēs ar sievu nolīgām šim darbam firmu, par kuru bija dzirdētas lieliskas atsauksmes, un par jaunu paklāju un ierīkošanas darbiem samaksājām ievērojamu summu. Kad ierīkotāji bija tikuši galā, mana sieva bija novesta gandrīz līdz asarām – istaba izskatījās ļoti slikti.

Es apsolīju sievai, ka mēs varam atrisināt šo problēmu, un ātri savācu visus paklāja atgriezumus, ar putekļsūcēju izsūcu jauno grīdas segumu, kā arī pieliku grīdlīstes. Un es pat pievienoju savai darba rīku kolekcijai dažus instrumentus, ko viņi bija aizmirsuši. Kad mēbeles tika atbīdītas savās vietās, istaba izskatījās brīnišķīgi.

Ierīkotājam vienkārši nerūpēja darbu pabeigt līdz galam. Lieki teikt, ka mēs nekad viņam vairs nezvanījām un nedotu nevienam, kas prasītu, labas atsauksmes par šo kompāniju.

Nesen man gadījās slikta pieredze arī ar auto riepu veikalu. Manas mašīnas riepas nodila priekšlaicīgi, jo tās nebija pareizi nobalansētas. Pēc nelielām diskusijām veikala īpašnieki piekrita man izsniegt jaunu riepu komplektu ar ievērojamu atlaidi.

Viņiem tika sniegta iespēja mani kā klientu atvinnēt atpakaļ, taču, saņemot savu mašīnu, es konstatēju, ka diski bija nobružāti un pārklāti ar smērvielu. Es pavadīju apmēram pusstundu tīrot un pulējot diskus, taču tie tāpat bija nobružāti. Jā, es dabūju jaunas riepas, taču darbs bija pilnībā neapmierinošs.

Izmantojot kā analoģiju sportu, abas kompānijas varēja uzvarēt sacensībās, taču tām neizdevās pat sasniegt finiša līniju. Tām nerūpēju es, mana sieva, mūsu mājas izskats vai manas automašīnas stāvoklis. Beisbola terminoloģijā runājot, viņi varēja dabūt “Mājupskrējienu (Home Run)”, bet viņiem neizdevās tikt tālāk par trešo bāzi.

Es esmu fotogrāfs un viens no maniem pienākumiem ir iedvest savos klientos pārliecību, ka es darīšu visu, ko varu, un neapstāšos līdz viņi būs ne tikai apmierināti, bet arī priecīgi par iegūtajiem rezultātiem. Vienalga, kādā tipa biznesā jūs esat, kādus produktus vai pakalpojumus jūs piedāvājat, tādam vajadzētu būt arī jūsu mērķim.

Apņēmībai piedāvāt maksimāli labu pakalpojumu ir arī praktiska nozīme. Daudzos gadījumos mūsu biznesa nākotne ir atkarīga no tā, vai klienti to izmantos vēl un vēl. Jebkuram uzņēmumam vislabākais reklāmas veids ir apmierināts klients. Tai pat laikā, ja viņš ir neapmierināts, tas var nest bēdīgus rezultātus. Fakts ir tāds, ka nelaimīgs pakalpojuma saņēmējs daudz biežāk pastāstīs par savu slikto pieredzi citiem.

Bet ir pat labāks iemesls, lai tiektos pēc izcilības, cenšoties savu darbu izdarīt pēc iespējas labāk savu spēju robežās. Bībeles Jaunajā derībā teikts: “Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu….  Visu ko darāt, dariet no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem.” (Kolosiešiem 3:17,23)

Katrs no mums ir saņēmis savas unikālas spējas, talantus un pieredzi, kas mums sniedz iespēju darīt to darbu, ko mēs darām. Viens veids, kā izrādīt pateicību par saņemto, ir izmantot to visu, lai censtos izdarīt darbu tik labi, cik vien spējam.

Autors: Džims Matiss

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.