20.6.08

Bībele: praktiska un svarīga šodienai

Vairākus gadus man ir tas gods rediģēt un nereti arī rakstīt iknedēļas „Pirmdienas Mannu” (iknedēļas e-vēstules). Ir ļoti liels iedrošinājums saņemt ziņas par cilvēkiem, kuri guvuši labumu no šīm e-vēstulēm, jo daudzi cilvēki tās pārtulko vairāk kā ducī valodu, tai skaitā spāņu, vācu, korejiešu, ķīniešu, ungāru, franču, itāļu, portugāļu, holandiešu un pavisam nesen arī japāņu. Mana dziļākā pārliecība ir tā, ka Bībele nodrošina daudzus praktiskus padomus biznesa un profesionālajai videi, kurus nevar pārspēt citi resursi. Bet ne jau vienmēr es tiku tam ticējis.

Septiņdesmito gadu nogalē es biju Dievam visumā ticošs laikraksta redaktors. Tomēr, ja tajā laikā jūs pajautātu, cik būtiska ietekme uz manu darbu un ikdienas dzīvi ir Bībelei, iespējams, mana atbilde būtu: „Ne visai liela.” Manas attiecības ar Dievu sastāvēja no baznīcas apmeklējuma reizi nedēļā un krīzes gadījumā, kura šķita ārpus manas kontroles – izmisīgas lūgšanas ar lūgumu Viņam pēc palīdzības (kuras tūlīt aizmirsās, kad krīze bija garām).

Tad es kļuvu par laikraksta redaktoru un izdevēju citā pilsētā un sāku apmeklēt citu baznīcu. Šīs draudzes mācītājs kādreiz bija strādājis kā laikraksta reportieris un komunicēja man viegli uztveramā veidā. Viņš palīdzēja man saprast, ka Bībele ir ļoti praktiska un būtiska visām dzīves jomām – darbam, laulībai, ģimenes dzīvei, finansēm, attiecībām un pat atpūtai. Turpinājumā sniegšu tikai dažus piemērus, kurus turpmākajos gados esmu iemācījies no Bībeles vienas grāmatas – Salamana pamācībām:

- Dievs vadīs manu dzīvi un karjeru. Pēc daudzu gadu mokošas neziņas, kādu karjeru izvēlēties, es aptvēru, ka Dievam priekš manis ir īpašs, unikāls plāns, un es varu ticēt, ka Viņš zina, kas ir labākais man un manai ģimenei. “Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.” (Salamana Pamācības 3:5-6).

- Dievs svētīs manus labos nodomus. Laiku pa laikam es atklāju, ka, plānojot savu biznesu un personīgo dzīvi ar nodomu pagodināt Dievu, es spēju sasniegt daudz vairāk, kā biju iztēlojies. “Uztici Tam Kungam savus darbus, tad tavi nodomi sekmēsies.” (Salamana Pamācības 16:3).

- Dievs atklās manus motīvus. Bieži esmu domājis: “Ko es daru – un vai to daru pareizu motīvu vadīts?” Lūgšanās Dievs man ir palīdzējis rast godīgas atbildes un, ja nepieciešams, veikt korekcijas. “Ikvienam cilvēkam savi ceļi šķiet taisni, bet Tas Kungs sver sirdis.” (Salamana Pamācības 21:2).

- Dievs savaldīs manu mēli. Man vienmēr ir piemitusi tendence runāt bez apdoma, kas ievainojis gan ģimeni, gan draugus, gan kolēģus. Dievs mani radinājis, ka bieži prātīgāk ir neteikt neko – pagaidīt, lai norimst emocijas un es spēju atbildēt gudrāk. “Kur daudz vārdu, tur neiztiek bez grēka, bet, kas savu muti savalda, ir gudrs.” (Salamana Pamācības 10:19).

- Dievs man mācīs pazemību. Par savām kļūdām un neveiksmēm mēs bieži domājam kā par Dieva uzliktiem pārbaudījumiem, bet patiess pārbaudījums mūsu raksturam ir tas, kā mēs rīkojamies panākumu laikā, kad cilvēki par mums runā labu. Vai mēs uzpūšamies no lepnuma, vai arī uztveram slavu pazemīgi, pateicīgi par dotajām izdevībām un iedzimtajiem talantiem un cilvēkiem, kuri mums palīdzēja ceļā uz panākumiem? “Kausējamais katls sudrabam, kausējamā krāsns zeltam, bet vīrs tiek novērtēts pēc sava darba.” (Salamana Pamācības 27:21).

(Autors: Roberts Dž. Tamasi)

Nemainīgie finanšu principi

Katru gadu mēs izdarām tādu kā gala slēdzienu saviem mēnešraksta Sound Mind Investing lasītājiem, kurā pārlūkojam daudzus gada laikā apskatītos finanšu plānošanas principus un stratēģijas un to darām ticībā, ka dažus no tiem mūsu lasītāji īstenos nākamajā gadā. Un ir ļoti svarīgi saprast, ka šie lēmumi nevar tikt pieņemti informācijas vakuumā.

Mēs mudinām jūs finansiālos lēmumus pieņemt saskaņā ar Dieva vēsti, kas atspoguļota Bībelē. Neatkarīgi no tā, kas ir jūsu konsultants, ir vairāki universāli bībeliski principi, kuri paliek nemainīgi, lai kādi politiskie vēji arī nepūstu.

• Dievam pieder absolūti viss universā. "Redzi, vienīgi Tam Kungam pieder debesis un debesu debesis, zeme un viss, kas uz tās ir. " (5. Mozus grāmata 10:14). "Manējs ir viss, kas zem debesīm atrodams!" (Ījaba grāmata 41:3). "Jo Tev, ak, Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība; it viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder Tev! Tava ir, ak, Kungs, valstība, un Tu pacelies pāri kā galva pār visiem! Un bagātība un gods nāk no Tevis, un Tu esi valdītājs pār visu, un Tavā rokā ir spēks un vara, un Tava roka paaugstina un dara stipru." (1. Laiku 29:11-12).

• Arī es piederu Dievam. Dievs nekad nav kas mazāks kā Suverēns valdnieks - Radītājs; es nekad neesmu kas vairāk kā pārvaldnieks-radījums. "Tam Kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda, zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo. Jo Viņš zemi virs jūras nostiprinājis un to pacēlis virs ūdens straumēm. " (Psalmi 24:1-2). "Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem? " (1. Korintiešiem 6:19).

• Tā kā man nav nekā, kas nebūtu iedots, man nav pamata lepnumam, tikai pateicībai. "Ar ko tu esi pārāks? Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis?" (1. Korintiešiem 4:7). "Jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest; bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim." (1. Timotejam 6:7-8). "Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū." (Filipiešiem 4:19).

• Cienot labumus, kuri man doti, es esmu par tiem atbildīgs kā pārvaldnieks, bet man nepieder īpašnieka tiesības. Tas ir aicinājums visai dzīvei, kas prasa visā tās garumā ar vienu aci raudzīties uz mūžību. "Ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnās mantas lietās, kas jums uzticēs patieso? Un, ja jūs svešās lietās neesat bijuši uzticami, kas jums dos jūsu pašu?" (Lūkas 16:11-12).

• Es esmu aicināts dzīvot šodien, nevis nākotnē. Dievs vērtē manu uzticamību un manas pārvaldnieka spējas ņemot vērā to, kas man dots šobrīd, nevis, ko es darīšu kādreiz, ja man būs vairāk. "Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdieties nākamā rīta dēļ...." (Mateja 6:33-34). "Un viņa kungs sacīja tam: labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu…" (Mateja 25:21).

• Dievs ir devis vadlīnijas Viņa bagātību pārvaldīšanai Viņam par godu. Lielākoties šīs vadlīnijas ir nevis specifiskas, konkrētas, bet gan diezgan vispārējas - man nepārtraukti ir jāmeklē Dieva gudrība. "Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. " (2. Timotejam 1:7). "Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam." (2. Timotejam 3:16-17).

(Autors: Ostins Priors)

Apmierinātība ar darbu – patiesa Dieva dāvana

Konferenci, kurā es uzstājos ar runu, topošo uzņēmēju auditorija atstāja nedaudz apjukusi. Manas uzstāšanās tēma bija "Padomi biznesa pirkšanā." Viens no elementiem, ko es uzsvēru, bija dedzīgums. Es viņus centos pārliecināt par to, ka, ja jums trūkst entuziasma tajā, ko jūs darāt, tad būs dienas, kad nevēlēsieties kāpt laukā no gultas, un bez patiesas aizrautības ar darāmo darbu jūs to nevarēsiet paveikt.

Šī vienkāršā, uz bībeliskiem pamatiem balstītā manis paustā patiesība, šķiet, ne visai sakrita ar nākošā runātāja pozīciju. Viņš bija franšīzu izplatītājs, kurš centās savā biznesā iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēkus, lai tie pārdotu viņa produktus. Lielu savas runas daļu viņš veltīja tam, lai atspēkotu manis teikto par dedzīgumu. Viņa pretrunīgā tēma bija par to, ka, ja jūs varat nopelnīt, tad kāda gan tam ir nozīme, vai jums patīk tas, ko darāt? Visbeidzot viņa retoriskais jautājums bija šāds: „Vai tad nauda nav viss, kas jums ir vajadzīgs, lai kļūtu laimīgi?”

Tas nav viss, kas jums nepieciešams, vismaz saskaņā ar Izraēla ķēniņa Salamana, vīra, kuru Dievs darīja par pasaulē gudrāko, teikto: "Bet, ja Dievs kādam cilvēkam dod bagātību un laicīgu mantu un piešķir viņam to laimīgo stāvokli, ka viņš var to baudīt, var ņemt no tā savu daļu un, pat neraugoties uz visām pūlēm, tomēr priecāties, tad tā ir Dieva žēlastības dāvana. Tāds tad daudz nedomās par savu dzīves dienu īsumu, tāpēc, ka Dievs viņa sirdi apdāvina ar prieku." (Salamans Mācītājs 5:18-19)

Atbilstoši kādas vērā ņemamas sabiedrisko pētījumu firmas aptaujas rezultātiem, kuri dažus gadus atpakaļ tika plaši atspoguļoti medijos, no desmit darbiniekiem astoņi atbildēja, ka ir apmierināti ar savu darbu. Tomēr, ja jūs saprotat, ka esat viens no tiem diviem, tad uzdodiet sev jautājumu – kāpēc. Vai jūs paliekat šajā darbā tikai naudas dēļ? Vai jums ir kādas citas iespējas, kāds alternatīvs darbs, kurš sniegs jums lielāku piepildījumu, vienlaicīgi apmierinot jūsu dzīves līmeņa prasības?

Ja nejūtat, ka jūsu darbs ir Dieva dāvana, nauda, ko tajā nopelnāt, jūsu apmierinātību ilgi neuzturēs. Tā eiforija, kas rodas saņemot lielāku atalgojumu vai citus labumus, drīz izzudīs, kamēr garlaicīgais darbs paliks. 1. vēstulē Timotejam 6:6-8, mums ir vēstīts, ka, ja mūsu mērķis ir tikai materiālie ieguvumi, tad mūsu motivācija ir nepareiza: “Patiesi, lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību, jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest; bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim.”

Tātad, ja jūs konstatējat, ka esat to vidū, kuri strādā bez aizrautības, neapmierināti, lūdziet, lai Dievs palīdz atrast mīlamu profesiju. To iegūstot, jūsu apmierinātība pieaugs neatkarīgi no tā, cik jūs pelnīsiet. Gandarījuma sajūta, piepildījums darbā ilgtermiņā vienmēr sniedz lielāku apmierinātību nekā finansiāla atlīdzība viena pati.

(Autors: Riks Bokss)

Izdevīga labdarība

Herbs Grīnbergs biznesa žurnāla Wall Street Journal tirgus pētījumu slejā apskatīja pētījumus par kompānijām, kuras tikušas atzīmētas savas labdarības dēļ.

Viņš analizēja Dover Management's veiktos pētījumus par ziedošanas paradumiem 500 uzņēmumos, pēc kuriem nosaka Standard and Poor fondu indeksu. Pētījumu laikā iegūtie dati parādīja, ka tās kompānijas, kurām bija tieša sakarība starp peļņu un ziedojumu apjomu, piecu gadu periodā pārspēja sev līdzīgus uzņēmumus par 3,5%.

Citi Grīnberga apskatītie pētījumi ar faktiem apstiprina secinājumu, ka „darīt labu ir labi jums pašiem.”

Pretēji šiem novērojumiem, liekas, korporatīvā pasaule ir tik ļoti pārņemta ar vēlmi apmierināt akcionārus, ka daudzi nolemj, un tas var likties loģiski, ka katrs projām atdotais dolārs mazina peļņu un akciju vērtību. Tādēļ Grīnberga pētījumi par korporatīvo labdarību šķiet dīvaini un rosina jautājumu: „Kādēļ kompānijas, kuras izvairās no labdarības, sasniedz sliktākus rādītājus nekā tās, kuras ir devīgas?”

Iespējams, ka jūs neatradīsiet apmierinošu atbildi pasaules labākajās mācību iestādēs. Tā vietā šo atbildi var atrast svētajā grāmatā, kuru neatzīst ne Hārvardas, ne Vartonas biznesa skolās. Bībelē Jaunajā Derībā, Galatiešiem 6:9 rakstīts: "Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim." Šīs vēstules autors apustulis Pāvils māca patiesību, ko viegli var novērot reālajā pasaulē: to, ko mēs sēsim, to mēs arī pļausim.

Protams, tas šķiet pretēji pierastajai biznesa domāšanai. Kā jūs varat, dodot prom naudu, iegūt labāku gala iznākumu? Ja Dieva nebūtu, tad, protams, šāda domāšana būtu pareiza. Taču Dievs ir un vēlas iedrošināt un atalgot laba darīšanu, un rezultāti – pētījumi par korporatīvo labdarību, kā tos veica žurnālists Grīnbergs – pārliecinoši pierāda, ka apustuļa Pāvila sludinātais princips darbojas.

Uzņēmumu vadītājiem, bez šaubām, ir jābūt jutīgiem attiecībā pret akcionāru vajadzībām. Tomēr, ja jūs patiešām vēlaties viņu īpašumu pieaugumu, šis pētījums parāda, ka jums jābūt devīgiem labdarības nolūkos.

Tas pats attiecas arī uz personīgajiem ieņēmumiem, atcerieties, ka jūs pļausiet to, ko sēsiet. Mēģiniet šodien iesēt dažas finansiālas sēklas Dieva darbā. Jums nebūs tas jānožēlo!

(Autors: Riks Bokss)