30.8.10

SKAIDRAS VĪZIJAS SPĒKS

Man ir bijusi sadarbība gadagrāmatu izdošanas projektos ar divām lielām kompānijām, kuras bija ļoti izcilas savās nozarēs. Iepazīstoties tuvāk ar to vadītājiem, neskatoties uz to, ka uzņēmumi bija pilnīgi atšķirīgi, es atklāju viņiem kopēju iezīmi. Kopējais bija – ļoti skaidra izpratne par uzņēmuma misiju, vīziju un pamatvērtībām.

Kaut arī biznesā šīs idejas tika izteiktas dažādos veidos, tomēr viņiem bija vēl viena kopīga iezīme: tā vietā, lai paļautos, ka darbinieki, klienti un piegādātāji atcerēsies vadošos principus, viņu misija un pamatvērtības tika uzrakstītas un izvietotas labi redzamās vietās visās telpās.

Viens uzņēmums – vadošais transporta industrijā, deklarēja savu mērķi: „Nodrošināt servisu, kurš pārsniegtu klientu cerības.” Vīzijā tas papildināts ar ciešu apņemšanos, lai klienti un līdzcilvēki to uzskatītu par kvalitātes un klientu aprūpes standartu.

Otrs uzņēmums – ražotājs, misijā deklarēja vēlēšanos būt par piegādātāju, kuru izvēlas visā pasaulē. Atsevišķā savas apņemšanās apstiprinājumā apgalvots, ka visu laiku tiks ražota tikai bezdefektu produkcija, un pakalpojumi būs nepieciešamajā laikā. Un deklarācijas noslēgumā uzsvērta īpašnieku maksimālā koncentrēšanās veikt darbu visaugstākajā kvalitātē: „Viss Dievam par godu.”

Vācot informāciju grāmatām un intervējot darbiniekus, kļuva acīmredzams, ka darbinieki par šiem principiem ir ļoti pārliecināti. Viņi tos ņēma par pamatu savām ikdienas darbībām un atbildībai. Tā nav nejaušība, ka abi šie uzņēmumi ir savu nozaru galvgalī, un tos augstu vērtē gan darbinieki, klienti un piegādātāji, gan pat konkurenti.

Ir teikts, ka, uzstādot mērķi, ir lietderīgi uzdot trīs jautājumus: "Kur mēs gribam nokļūt?" "Kā mēs tur nokļūsim?" "Kā mēs zināsim, ka esam sasnieguši galamērķi?". Tādēļ liela gudrība ir izveidot vadības komandu, kura sadarbojoties noformulē misiju, vīziju un vērtības, lai visām sadarbības pusēm būtu skaidra un nepārprotama sapratne, kas viņiem jādara, kāpēc viņi to dara un kā viņi to dara.

Bībelē par to runāts ļoti tieši. Vecajā Derībā teikts: "Kur nav atklāsmes, tur tauta kļūst mežonīga un nevaldāma; bet labi tam, kas rīkojas pēc bauslības!" (Salamana pamācības 29:18). Tātad nav iespējams sasniegt kopēju mērķi, ja nav vienots redzējums jeb vīzija un, ja ir kopēji likumi, tad vieglāk ir sagaidīt cerēto.

Vīzija nodrošina izpratni par virzienu. Kad cilvēki uzticas saviem līderiem, viņiem vienkārši jānorāda virziens, kurp jādodas. "Un Tas Kungs sacīja uz Ābrāmu: "Izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru Es tev rādīšu... un tie izgāja, lai dotos uz Kānaāna zemi. Un tie nogāja uz Kānaāna zemi" (1. Mozus grāmata 12:1-5).

Vīzija nodrošina izpratni par nolūku. Lai būtu efektīvi, strādniekiem jāzina ne tikai kādu produktu vai pakalpojumu viņu kompānija nodrošina, bet arī tas, ko viņi kopā vēlas sasniegt. "Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas... tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis." (Mateja 28:19-20).

Vīzija piedāvā identitāti. Kas ir jūsu darbinieki, raugoties no viņu lomas uzņēmumā? Vīzija ļauj viņiem šo lomu saprast. "Bet jūs dabūsit spēku... un būsit Mani liecinieki..." (Apustuļu darbi 1:8).

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2010 /  www.cbmc.lv.