12.1.15

Atbildības deleģēšana

Ja projektam nepieciešams vienīgi mans novērtējums, esmu konstatējis, ka viegli varu koncentrēties uz lielisku rezultātu. Ja nepieciešams komandas darbs, sasniegt izcilu rezultātu kļūst sarežģītāk.

Komandā parasti ir dažādi cilvēki ar dažādiem redzējumiem, pieredzi un domām, kā kaut ko vajadzētu sasniegt un izpildīt. Lai situācija kļūtu vēl sarežģītāka, komandu līderi, mani ieskaitot, bieži vien aizmirst vienkāršu soli – sadalīt atbildību, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.

Prātā nāk divi šajā gadījumā noderīgi teicieni: “Summa ir lielāka kā tās atsevišķas daļas.” Citiem vārdiem sakot, cilvēki ir ar dažādām prasmēm, dāvanām un spējām kopā var sasniegt vairāk kā darbojoties viens no otra neatkarīgi. Tādēļ ir svarīgi sadalīt atbildību un pienākumus atbilstoši katra komandas locekļa stiprajām pusēm un spējām.

Otrs teiciens ir: ”Neviens no mums nav tik gudrs kā mēs visi.” Dažkārt vadītājiem ir kārdinājums kontrolēt visu plānošanu un lēmumu pieņemšanu pārliecībā, ka viņi zina vislabāk. Bet, uzticoties komandas kopējam intelektam, iznākums var būt labāks kā vadītājs iedomājās. 

Šis atbildības deleģēšanas pēc katra spējām princips Bībelē atkārtojas diezgan regulāri. Piemēram, pēc bēgšanas no Ēģiptes izraēļu vadītāji saskārās ar nepieciešamību veikt nepateicīgu darbu -  iztiesāt dažādus konfliktus. Mozus bija līderis, bet viņš nevarēja visus lēmumus pieņemt viens pats.

Mozus sievastēvs saprata, ka šī nasta, lai spētu to panest, jādala ar citiem. Viņš teica Mozum: “Tā nav labi, kā tu to dari! Tu gurtin pagursi un tavi ļaudis, kas pie tevis, jo pārāk grūts tev ir šis pienākums, tu nespēsi to izpildīt viens pats.” (Mozus Otrā grāmata 18:17,18). Jetro ieteica kā Mozum deleģēt atbildību, sev atstājot tikai sarežģītākos gadījumus.

Vēlāk Dievs noteica procedūru, kā rūpēties par izraēļu lūgšanu centru, sadalīt pienākumus priesteru starpā. Mozus Ceturtajā grāmatā 18:1 teikts:  "Un Tas Kungs sacīja uz Āronu: "Tu un tavi dēli un līdz ar tevi tava tēva dzimta lai nes svētnīcas noziegumus, un tu un tavi dēli lai atbild par priestera amata pārkāpumiem.”" Ārons bija ļoti spējīgs vadītājs, bet, lai darbs tiktu paveikts atbilstoši , tas bija jādala ar citiem.

Vadītājam var šķist kārdinoši pamēģināt un izdarīt ikvienu darbu. Galu galā tad taču būtu skaidrs, kā to jādara un kādam jāizskatās gala rezultātam. Bet viens no daudziem labumiem, ko dod darbs komandā, ir tas, ka tajā ir tik daudz dažādi locekļi ar spēju ieguldīt darbu un uzņemties slodzes daļu, novēršot viena cilvēka pārslodzi.

Kā teikts Salamana Mācītāja grāmatā 4:8-12 : “Tur ir kāds, kas ir viens pats bez draugiem… Un tomēr viņš nemitas pūlēties līdz nāvei… . Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm… . … un trīskārtēju auklu nevar tik drīz pārraut.” Ja vēlaties, lai jūsu komanda izceļas, noteikti sadaliet pienākumus atbilstoši katra spējām, tad turiet pie atbildības par paveikto darbu.

Autors: Riks Boks

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2015 /  www.cbmc.lv.