12.9.13

Vai tas ir tā darba vērts?

Tradicionāli ASV septembra pirmajā pirmdienā tiek atzīmēti “Darba svētki”. Tiek pieminēts vīru un sievu čaklais darbs paaudžu paaudzēs, viņu prasmes un talanti, kas likti lietā ražošanā un pakalpojumu jomā, tādējādi sniedzot lielu labumu līdzcilvēku dzīvēs.

Diemžēl statistikā vēl joprojām novērojama tendence, ka lielais vairums ļaužu ir neapmierināti ar savu darbu. Dažos pētījumos atklājies, ka pat 70 procentiem no visu nodarbināto skaita, iespējams pat vairāk, nepatīk tās lietas, kas viņiem ikdienā jāveic. Viņiem darbs ir nekas vairāk kā “nepieciešams ļaunums”.

Atsaucoties uz Bībelē sacīto, var teikt, ka tas nav tas, ko Dievs pašā sākumā bija iecerējis. Bībelē, Pirmajā Mozus grāmatā, pašā sākumā, radot cilvēku, Dievs sacījis: “Tad Dievs sacīja: "Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū… Redzi, Es jums esmu devis visus augus, kas nes sēklu, kas vien ir zemes virsū, un visus kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī; tie lai jums būtu par ēdamo.””( Pirmā Mozus grāmata 1:26-30).

Taču pēc tā, ko sauc par “cilvēka krišanu”, darbs, ko Dievs iepriekš bija noteicis, kļuva smags. “… Lai zeme ir nolādēta tevis dēļ; tev, smagi strādājot, būs maizi ēst visas sava mūža dienas…. Sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts: jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties.” (Pirmā Mozus grāmata 3:17-19).

Šie fragmenti parāda, ka sākumā Dievs vēlējās, lai darbs būtu atalgojošs, piepildošs un viegli paveicams, taču grēka – cilvēka dumpinieciskās rīcības – dēļ darbs kļuva grūts, kaitinošs un pat mokošs.

Tad kā mēs varam tikt pāri šai sajūtai par darbu kā “nepieciešamu ļaunumu” un sākt izjust to, kā patīkamu un jēgpilnu nodarbi? Šķiet, viens no labākajiem veidiem, kā to panākt, ir atkārtoti veltot savu padarīto darbu Dievam, lūdzot viņam svētīt mūsu pūliņus un cenšoties veikt savus darba pienākumus saskaņā ar Dieva noteikumiem un standartiem. Šeit ir daži pamatprincipi, kam sekot:

Strādājiet Dievam. Mums ir tendence darbā tiekties pēc uzslavām vai censties apmierināt priekšniekus. Lai gan pēc būtības tas nav nepareizi, mūsu pamatmērķim vajadzētu būt apmierināt un godāt Dievu. “Visu ko darāt, dariet no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka Tas Kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam - Kristum” (Kolosiešiem 3:23-24).

Saprotiet, ka jūsu darbs ir no Dieva. Tas, kur jūs strādājat un ko jūs strādājat, nav nejaušība. Dievs ir nolicis jūs tur, kur jūs esat, darīt to, ko jūs darāt, Viņa nolūka labad. “Vai tad nu nebūtu cilvēkam pats labākais, ka viņš ēstu un dzertu un ļautu savai sirdij baudīt visus labumus par savām pūlēm? Bet es esmu atzinis, ka arī tas ir atkarīgs no Dieva rokas. Tiešām, kas gan var ēst un kas var ko baudīt bez Viņa līdzdalības? Jo tādam cilvēkam, uz ko Viņam ir labs prāts, Dievs dod gudrību, atziņu dziļumu un prieku…” (Salamans Mācītājs 2:24-26).

Izmantojiet savu darbu kā platformu Dieva reprezentēšanai. Kā gan labāk var demonstrēt Dieva klātbūtni un īstumu, ja ne caur mūsu darbu? Tas, kā mēs uzvedamies darbā, sniedz mums tiesības aizstāvēt viņu. “Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos; tomēr gan ar lēnprātību un bijību…” (Pētera 1. vēstule 3:15-16).

Autors: Roberts Dž. Tamasi

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013 /  www.cbmc.lv.