24.10.11

Ticēt nozīmē uzticēties

„Un no turienes Jēzus aizgāja un atkāpās Tiras un Sidonas robežās. Un redzi, viena kānaāniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēca un sacīja: „Ak Kungs, Tu Dāvida Dēls, apžēlojies par mani! Manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka.” Bet Viņš tai neatbildēja neviena vārda.”

Vai esi kādreiz ignorēts? Kā tev tas patika? Šīs sievietes nostāja ir pārsteidzoša.

„Tad Jēzus mācekļi piegāja pie Viņa un lūdza, sacīdami: „Atlaid to, jo tā brēc mums pakaļ!”” Citiem vārdiem, viņa mūs apgrūtina! Kāpēc tu no viņas neatbrīvojies?

Jēzus pirmie vārdi it kā bija teikti mācekļiem: „Es esmu sūtīts vienīgi pie Israēla cilts pazudušajām avīm.” Bet šī sieviete pienāca klāt un nometās Viņa priekšā zemē! Vai tu mestos zemē un pielūgtu cilvēku, kurš tevi ignorē un saka, ka nav nācis tev palīdzēt? Bet viņa neatlaidās:

„Kungs, palīdzi man!” Un Jēzus viņai atbildēja: „Neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā.”

Tā tika dota viņas gaidītā iespēja turpināt sarunu, un viņa sacīja: „Tā gan, Kungs! Bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņu kungu galda.”

Citiem vārdiem, ja es esmu suns, tad man ir tiesības kaut vai uz suņa barību.

Šīs sarunas laikā Jēzus acīs noteikti bija kāds savāds mirdzums. Sieviete droši vien to ievēroja. Un tad Jēzus viņai sacīja: „„Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi!” Un viņas meita kļuva vesela tai pašā stundā.” (Mateja 15:21-28)

Kā pēc šī ziņojuma tu definētu ticību? Vai tā ir Dieva turēšana pie vārda, kā daži saka? Ja viņa būtu turējusi Dievu pie vārda, tad būtu aizgājusi jau pirms Jēzus sāka runāt par „suņiem”. Varbūt apzīmēsi ticību ar vārdu „ticēšana”? Par ticēšanu tam, ko saka Jēzus? Nē, arī tas neder! Ticība viņas gadījumā bija neticēšana tam, ko teica Jēzus. Ticība neturēja Viņu pie vārda.

Tā tu nonāc pie ticības definīcijas, kādu izmantoja Jēzus. Īstās ticības definīcijas. Pie viena vārda – „uzticēšanās”.

Grāmatas „Audzināšana” 253. lappusē ir teikts pavisam vienkārši: „Ticība ir uzticēšanās Dievam.”

Visam pamatā ir tas, ka Jēzus ir pilnīgi uzticams. Ja tu tam netici, tu Viņu vēl nepazīsti. Cilvēks, kas nav drošs par to, ka var uzticēties Jēzum, Viņu vēl nepazīst. Ticība nenāk pie tiem, kuri to meklē, tā nāk pie tiem, kuri to nemeklē. Pie tiem, kuri meklē iepazīt Jēzu.

(Autors: Moriss Vendens)