20.6.08

Nemainīgie finanšu principi

Katru gadu mēs izdarām tādu kā gala slēdzienu saviem mēnešraksta Sound Mind Investing lasītājiem, kurā pārlūkojam daudzus gada laikā apskatītos finanšu plānošanas principus un stratēģijas un to darām ticībā, ka dažus no tiem mūsu lasītāji īstenos nākamajā gadā. Un ir ļoti svarīgi saprast, ka šie lēmumi nevar tikt pieņemti informācijas vakuumā.

Mēs mudinām jūs finansiālos lēmumus pieņemt saskaņā ar Dieva vēsti, kas atspoguļota Bībelē. Neatkarīgi no tā, kas ir jūsu konsultants, ir vairāki universāli bībeliski principi, kuri paliek nemainīgi, lai kādi politiskie vēji arī nepūstu.

• Dievam pieder absolūti viss universā. "Redzi, vienīgi Tam Kungam pieder debesis un debesu debesis, zeme un viss, kas uz tās ir. " (5. Mozus grāmata 10:14). "Manējs ir viss, kas zem debesīm atrodams!" (Ījaba grāmata 41:3). "Jo Tev, ak, Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība; it viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder Tev! Tava ir, ak, Kungs, valstība, un Tu pacelies pāri kā galva pār visiem! Un bagātība un gods nāk no Tevis, un Tu esi valdītājs pār visu, un Tavā rokā ir spēks un vara, un Tava roka paaugstina un dara stipru." (1. Laiku 29:11-12).

• Arī es piederu Dievam. Dievs nekad nav kas mazāks kā Suverēns valdnieks - Radītājs; es nekad neesmu kas vairāk kā pārvaldnieks-radījums. "Tam Kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda, zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo. Jo Viņš zemi virs jūras nostiprinājis un to pacēlis virs ūdens straumēm. " (Psalmi 24:1-2). "Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem? " (1. Korintiešiem 6:19).

• Tā kā man nav nekā, kas nebūtu iedots, man nav pamata lepnumam, tikai pateicībai. "Ar ko tu esi pārāks? Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis?" (1. Korintiešiem 4:7). "Jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest; bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim." (1. Timotejam 6:7-8). "Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū." (Filipiešiem 4:19).

• Cienot labumus, kuri man doti, es esmu par tiem atbildīgs kā pārvaldnieks, bet man nepieder īpašnieka tiesības. Tas ir aicinājums visai dzīvei, kas prasa visā tās garumā ar vienu aci raudzīties uz mūžību. "Ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnās mantas lietās, kas jums uzticēs patieso? Un, ja jūs svešās lietās neesat bijuši uzticami, kas jums dos jūsu pašu?" (Lūkas 16:11-12).

• Es esmu aicināts dzīvot šodien, nevis nākotnē. Dievs vērtē manu uzticamību un manas pārvaldnieka spējas ņemot vērā to, kas man dots šobrīd, nevis, ko es darīšu kādreiz, ja man būs vairāk. "Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdieties nākamā rīta dēļ...." (Mateja 6:33-34). "Un viņa kungs sacīja tam: labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu…" (Mateja 25:21).

• Dievs ir devis vadlīnijas Viņa bagātību pārvaldīšanai Viņam par godu. Lielākoties šīs vadlīnijas ir nevis specifiskas, konkrētas, bet gan diezgan vispārējas - man nepārtraukti ir jāmeklē Dieva gudrība. "Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. " (2. Timotejam 1:7). "Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam." (2. Timotejam 3:16-17).

(Autors: Ostins Priors)