28.12.07

Vislielākā Dāvana un vislielākais Dāvinātājs

Dažādās valstīs ir dažādas Ziemassvētku paražas un tradīcijas, bet lielākoties tās sevī ietver dāvināšanu. Tas ir tieši tā, kā tam vajadzētu būt, jo Ziemassvētki ir aizguvuši savu nosaukumu no Jēzus Kristus (angliski Christ – Christmas) vārda, kuru Bībele apraksta kā visu laiku lielāko Dāvinātāju.

Jāņa evaņģēlijā 3:16 mums teikts: Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” Līdzīgi citā rakstu vietā: Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.(Romiešiem 6:23). Vienā no tulkojumiem šajā vietā rakstīts : ”Bezmaksas dāvana no Dieva.” Tas ir tāpēc, ka piedošana un mūžīgā dzīvošana tiek dāvināta bez jebkādiem nosacījumiem, katram, kurš to vēlas saņemt. Tomēr Jēzum šīs dāvanas nodrošināšana nebija bezmaksas.

Patiesībā Jēzum tas maksāja neticami dārgi – vairāk kā mēs spējam saprast. Aplūkosim nedaudz šīs izmaksas:

Dievs pazemojās, kļūstot par cilvēku. Iedomājaties valsts vadoni, kurš pieņem nabadzīgākā pilsoņa lomu. Kļūstot par cilvēku, Jēzus Kristus personā Dievs izdarīja to un vēl vairāk - pazemināja Sevi no Debesu augstumiem, lai dzīvotu starp paša radītajiem cilvēkiem kā skolotājs, piemērs un visbeidzot – Glābējs. Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū….(Jāņa 1:14).

Jēzus samaksāja par mūsu grēkiem. Viņš bija bez grēka, bet pie krusta Jēzus uzņēma visu cilvēces grēku nastu, lai mēs varētu saņemt Dieva piedošanu un taisnošanu. To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība.(2 Korintiešiem 5:21).

Viņš nomira mūsu vietā. Jēzus no laba prāta devās pie krusta, lai mūsu vietā saņemtu nāvessodu. Neskatoties uz mūsu neveiksmi dzīvot saskaņā ar Dieva perfektajiem standartiem, kas ierindo mūs „nāvinieku kamerā”, Jēzus katram no mums teica: “Es miršu tavā vietā!” Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.(Romiešiem 5:8).

Kādai vajadzētu būt mūsu atbildes reakcijai? Atbildi mēs varam atrast Jāņa evaņģēlijā 1:12, kur atkal minēta Viņa dāvana: Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.” Ja jūs to vēl neesat izdarījis, varbūt vēlaties saņemt šo visu laiku lieliskāko dāvanu šodien? Tas ir iespējams!

(Autors: Roberts Dž. Tamasi)