10.5.10

DIEVA PAREDZĒTĀ AUTONOMIJA DARBAVIETĀ

Daniela Pinka jaunā grāmata „Dzinulis” ("Drive”), atspoguļo interesantus gadījumus, kuros tiek veicināta autonomija darba vietās. Autors autonomiju definē kā darbošanos pēc brīvas izvēles. Kā apstiprinājumu viņš min Kornela Universitātes (Cornell University) veikto 320  mazo uzņēmumu pētījumus.

Pusē no universitātes pētīto uzņēmumu darbiniekiem bija dota autonomija, bet otrā pusē stingras vadošās norādes, kuras atstāja ļoti ierobežotu izvēli darbiniekiem. Atklājās, ka to uzņēmumu izaugsme, kuros bija dota izvēles brīvība, bija četras reizes straujāka, nekā tajos, kuros bija ļoti stingra kontrole. Turklāt uzņēmumos, kuri stimulēja autonomiju, darbinieku mainīgums bija trīs reizes zemāks.

Šiem atklājumiem nevajadzētu mūs pārsteigt. Tie atspoguļo to, kā mēs esam veidoti.

Bībelē mēs varam lasīt, ka Dievs jau sākotnēji paredzēja autonomiju. Mozus 1. grāmata 1:26 vēsta: "Tad Dievs sacīja: "Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū." Būdams Radītājs, Dievs deleģēja autoritāti Savam galvenajam radījumam, cilvēcei, kalpot kā pārvaldniekam pār visu, ko Viņš ir izveidojis.

Tāpat autonomijas aizstāvību mēs varam vērot arī Jaunajā derībā. Mateja 10:1 teikts: „Un, pieaicinājis Savus divpadsmit mācekļus, Viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības.” Vēlāk Viņš tiem prasīja atskaitīties par piedzīvoto.

Vēlāk Mateja evaņģēlija 21. nodaļā mēs redzam, ka Jēzus sūta divus mācekļus uz ciemu, lai sagatavo Viņa ienākšanu Jeruzalemē. Principā Jēzus nodod ziņu, ka, lai Viņa uzņēmums attīstītos, pārdzīvojot Viņa fizisko klātbūtni uz zemes, Viņam jāpaļaujas uz Savu sekotāju talantiem un degsmi turpināt darbu. Kā Raksti apstiprina, ir vairāki iemesli, lai palielinātu darbinieku patstāvību:

Ieguvums, kuru sniedz unikāli talanti. Pat labākie vadītāji ir ierobežoti savās spējās, viņiem nav visas nepieciešamās spējas un iemaņas, lai piepildītu organizācijas mērķus. Nodrošinot darbinieku patstāvību, darbinieku unikālās spējas var izpausties vispilnīgāk. “Jo, kā miesa ir viena un tai daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa, tā arī Kristus. Jo arī mēs visi esam vienā Garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie; un mēs visi esam dzirdināti ar vienu Garu. Jo arī miesa nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. Ja kāja sacītu: tā kā es neesmu roka, es nepiederu pie miesas, - tomēr tā pieder pie miesas. Un, ja auss sacītu: tā kā es neesmu acs, tad es nepiederu pie miesas, - tomēr tā pieder pie miesas.” (1. Korintiešiem 12:12-16).

Ieguvums no izredžu diversifikācijas. Vienmēr ir labāk, ja perspektīvu var aplūkot no vairākiem skatu leņķiem. Ja darbinieki var brīvi izteikties, ir iespēja, ka viņi izsacīs tādu ideju, kura vadītājam neienāktu prātā. “Kur padoma nav, tur nodomus neizved galā, bet, kur ir daudz padomdevēju, tur tie piepildās” (Salamana pamācības 15:22).

Ieguvums no pārliecinātiem darbiniekiem. Cilvēki, kuriem nodrošināta patstāvība, jūt, ka viņiem uzticas, un parasti šo uzticību vēlas attaisnot. “Kā sniega dzestrums pļaujamā laikā - tāds ir uzticams sūtnis tam, kas viņu sūtījis, jo viņš atspirdzina sava kunga dvēseli” (Salamana pamācības 25:13).

Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2010 /  www.cbmc.lv