3.2.09

FINANSIĀLU LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PAMATI

Pagājušais 2008. gads bija īpašs, pilns ar negaidītiem pavērsieniem finanšu pasaulē, politikā un dzīvē kopumā. Likās, ka viss iziet ārpus mūsu kontroles, bet svinot Ziemassvētkus, mums atgādināja, ka visa radība ir pakļauta mīlošā Dieva kontrolei, kurš Sevi ir atklājis. "Šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis. " (Ebrejiem 1:2)

Šī iemesla dēļ visiem, kuri seko Kristum, par pamatu finansiālajiem lēmumiem jāpieņem bībeliskās patiesības. Mēs esam Dieva saimniecības pārziņi, aicināti pārvaldīt Viņa resursus, Viņam par godu. Lūk, dažas Rakstu vietas, kuras atgādina par to, ka Viņš ir īpašnieks un mēs pārvaldnieki:

• "Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi" (1. Mozus 1:1).

• "Un Dāvids teica un slavēja To Kungu visas sapulces priekšā, un Dāvids sacīja: "Slavēts esi Tu, Kungs, mūsu tēva Israēla Dievs, mūžīgi mūžos! Jo Tev, ak, Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība; it viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder Tev! Tava ir, ak, Kungs, valstība, un Tu pacelies pāri kā galva pār visiem! '" (1 Laiku 29:10-11).

• "Tam Kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda, zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo" (Psalmi 24:1).

• "Bet piemini To Kungu, savu Dievu, ka Viņš ir tas, kas dod tev spēku iemantot bagātību" (5.Mozus 8:18).

• "Jūsu dzīvē lai nav mantkārības! Lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo Viņš pats ir sacījis: Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu" (Ebrejiem 13:5).

• "Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem" (2. Korintiešiem 9:8).

• "No Viņa, caur Viņu, uz Viņu visas lietas. Viņam lai gods mūžīgi! Āmen" (Romiešiem 11:36).

Mūsu organizācijas Sound Mind Investing (www.soundmindinvesting.com) mērķis ir palīdzēt mūsu lasītājiem kļūt par labiem un paklausīgiem pārvaldniekiem tam, ko Dievs viņiem uzticējis. Mūsu cieša pārliecība ir tas, ka labas pārvaldības sākums ir balstīts uz Bībeles perspektīvām:

Apņemieties atrast un dzīvot saskaņā ar Dieva nodomu jūsu dzīvei. Mums visiem ir ierobežoti laika un finanšu resursi. Bet, iegūstot skaidrāku skatījumu uz Dieva nodomu mūsu dzīvē, jūs varat sākt abus , gan laiku, gan finanses izmantot efektīvāk. Dzīvei nav atpakaļgaitas pogas, tādēļ lietojiet ātri skrienošās dienas, fokusējoties uz patiešām nozīmīgām lietām. Ja esat precējies, apņemieties strādāt kopā ar dzīvesbiedri/u, lai atrisinātu ar naudu saistītos konfliktus atklātās sarunās, mīlestības un sapratnes garā. Lūdziet, lai Kungs palīdz jums uzticēties Viņam vairāk, kā tas šķiet iespējams raugoties no šīs pasaules skatu punkta.

Uzstādiet mērķi mācīties un sekot Rakstos minētajiem finanšu principiem. Vienmēr atceraties – jūs esat pārvaldnieks, kurš kalpo visuma Valdniekam.

Godiniet Dievu ar savu devīgumu. Dievs ir svētījis jūs ar to, kas jums ir, ar noteiktu nolūku: "tad jūs būsit bagāti visās lietās katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība" (2. Korintiešiem 9:11). Nolemiet sākt krāt dārgumus debesīs nevis uz zemes. Sāciet dot bagātīgi, atsakieties no dažām vēlmēm, lai varētu palīdzēt citiem nodrošināt vajadzības. Devīgums nāk no sirds. Vaicājiet Kungam, lai Viņš vairo jūsu sirds kapacitāti Viņā, un jūs varētu dot ar prieku un jūsu labklājība pieaugtu , lai jūs spētu dot vēl vairāk.

Paturiet acīs savus bībeliski inspirētos mērķus. Kad ekonomikā valda juceklis, ir liels kārdinājums atmest savus plānus. Turaties stingri, ticot, ka Rakstu principi ir pareizi un vēsture pierāda, ka lejupslīdei vienmēr seko uzplaukums.

(Autori: Marks Billers un Jozefs Slaifs)

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2008 / www.cbmc.lv