23.2.07

Rītdiena, kas pienāks

Viena no mūsu lielākajām psiholoģiskajām vajadzībām ir cerība. Izmisuši cilvēki, kuri jūtas kā notverti slazdā, ir bīstami sev pašiem un citiem. Kāds ir sacījis: “Ir iespējams dzīvot dažas nedēļas bez ēdiena, dažas dienas bez ūdens, bet tikai nedaudzus mirkļus bez cerības.”

Cerība paceļ mūsu garu. Cerība iedrošina mūsu sirdis. Cerība mūs iedvesmo izdzīvot dzīves visgrūtākajos brīžos. Daudzi izdzīvo neticami smagos apstākļos tikai tāpēc, ka viņiem ir cerība...

Jēzus saviem mācekļiem deva katru iespējamo iemeslu cerībai. Neilgi pirms krustāsišanas Viņš tos iedrošināja ar vārdiem: “Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!” (Jāņa 14:1.) Citiem vārdiem, neesiet izmisuši, nezaudējiet cerību, neļaujiet, lai uztraukums jūs nomāc un lai bailes jūs kontrolē, jo “kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs.” (Jāņa 14:3.)

Jēzus ir apsolījis nākt atkal. Bez tam Viņš ir solījis vest mūs uz labāku vietu, uz to labāko vietu, ko Viņš mums sagatavo. Jēzus ir tas, kura rokās ir nākotne; Viņam piederēs pēdējais vārds.

Nākotnē gaidāms notikums, kas ir pietiekami liels un nozīmīgs, lai aizēnotu visas mūsu šodienas bailes. Ir viens notikums, kas ir pietiekami spožs, lai pārspētu mūsu uztraukumu un klīdinātu mūsu bažas – tā ir Jēzus Kristus atgriešanās. Jēzus ir apsolījis, ka mēs redzēsim Viņu, “Cilvēka Dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā.” (Lūkas 21:27.)

Mūsu Kunga solījums nākt atkal noslēdz Svētos Rakstus. Katrai Vecās Derības rakstvietai par Jēzus pirmo nākšanu, kas notika apmēram pirms 2000 gadiem, Bībelē pretī ir astoņas rakstvietas par otro atnākšanu. Kristus otrā nākšana Bībelē tieši vai netieši minēta vairāk kā 15000 reižu. Faktiski norāde uz to atrodama reizi katros 25 Jaunās Derības pantos.

Apsolījums par mūsu Kunga atgriešanos mums šajā nenoteiktības laikmetā sniedz nesatricināmu cerību. Svētie Raksti pārliecina, ka tagadējās pasaules vēsture noslēgsies ar godības pilnu Jēzus parādīšanos, nevis ar kādu šausmīgu kodolkaru, bioloģisku, klimatisku vai ķīmisku katastrofu, kas izpostītu visu dzīvo.

Izlasiet Pāvila pārliecības pilnos vārdus: “atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu.” (Titam 2:12, 13.) Svētlaimīgā cerība mums var palīdzēt skatīties un doties uz priekšu arī tad, kad uzbrūk traģēdijas. Tā mums var ļaut saglabāt optimismu un likt lūkoties uz augšu slimībā un postā, mazdūšības brīžos un depresijā.

Mūsu Kunga atgriešanās mūsu sirdīs iesēj cerības sēklu. Tveries pie šīs cerības. Lolo to! Lai tava sirds paceļas augšup ar šīs domas realitāti: Lai arī ar ko man šodien būs jāsastopas, mans mīlošais Glābējs man dāvina skaistu un drošu nākotni.